Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden STNL | januari 2023
versie voor weddingplanners
Algemene voorwaarden uitgegeven door Stichting Trouwbranche Nederland, belangenorganisatie
voor trouwbrancheleveranciers in Nederland, gevestigd te (2675 KG) Honselersdijk aan de Middel
Broekweg 67, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 80335691. Deze algemene
voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door weddingplanners die zijn aangesloten bij de
Beroepsorganisatie Weddingplanners van de Stichting Trouwbranche Nederland.
© Stichting Trouwbranche Nederland

 1. Algemeen
  1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Opdrachtnemer de bij de Beroepsorganisatie Weddingplanners van Stichting Trouwbranche
  Nederland aangesloten weddingplanner die deze algemene voorwaarden
  gebruikt;
  Opdrachtgever de persoon/personen die gebruik maakt van de diensten van Opdrachtnemer;
  Overeenkomst de overeenkomst betreffende de door Opdrachtnemer ten behoeve van
  Opdrachtgever te verrichten Werkzaamheden, waarop deze algemene
  voorwaarden van toepassing zijn verklaard;
  Partijen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen;
  Prijs de vergoeding die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is verschuldigd in
  verband met de (te verrichten) Werkzaamheden, een en ander als vermeld in de
  Overeenkomst;
  Reserveringsfee de vergoeding als bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden;
  Trouwdatum de datum waarop Opdrachtgever trouwt of beoogt te trouwen;
  Werkzaamheden de op grond van de Overeenkomst door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever
  verschuldigde prestatie(s) (zoals het leveren van goederen en/of het verrichten
  van diensten).
  1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op -en maken integraal en onverbrekelijk
  onderdeel uit van- alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer, alle met Opdrachtnemer
  gesloten overeenkomsten en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.
 2. Aanbiedingen
  2.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn aanbiedingen van Opdrachtnemer 14 dagen geldig.
  2.2. Aanbiedingen worden door Opdrachtnemer uitsluitend schriftelijk (dat kan ook elektronisch)
  uitgebracht.
  2.3. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatie verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van
  de juistheid en volledigheid hiervan en zal Opdrachtnemer zijn aanbieding hierop baseren.
 3. Uitvoering van de Werkzaamheden
  3.1. Opdrachtnemer voert de Werkzaamheden naar beste kunnen uit.
  3.2. Behoudens indien Partijen schriftelijk en ondubbelzinnig anders overeenkomen, zijn alle
  verplichtingen van Opdrachtnemer onder de Overeenkomst inspanningsverplichtingen (geen
  resultaatsverbintenissen) en zijn opgegeven levertijden of uitvoeringsperioden indicatief, en
  exclusief meerwerk.
  3.3. Opdrachtnemer is bij de uitvoering van de werkzaamheden geheel zelfstandig en vrij om de
  wijze waarop de Werkzaamheden worden verricht naar eigen inzicht in te delen, met
  inachtneming van tijdig door Opdrachtgever verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent
  het resultaat van de Werkzaamheden.
  3.4. Als Opdrachtnemer de Werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever niet verricht op zijn
  vestigings- dan wel woonadres, is Opdrachtgever gehouden ervoor te zorgen dat
  Opdrachtnemer zijn werkzaamheden op de overeengekomen plaats ongestoord en op het
  overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn
  werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
  3.4.1. gas, water, elektriciteit en internet;
  3.4.2. verwarming;
  3.4.3. een afgesloten ruimte waarin door Opdrachtnemer waardevolle spullen veilig
  kunnen worden opgeborgen;
  3.4.4. indien Opdrachtnemer een gehele dag aanwezig dient te zijn: voldoende
  gezond eten en drinken;
  3.4.5. indien de Werkzaamheden op meer dan 50 kilometer of 60 minuten van de
  vestigings- dan wel woonplaats van Opdrachtnemer dienen te worden verricht
  en eindigen na 21:30 uur: een hotelovernachting.
  3.5. Meerwerk wordt in overleg met Opdrachtgever verricht. De kosten van het meerwerk worden
  berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk
  wordt verricht. Wijzigingen in de te verrichten Werkzaamheden resulteren in ieder geval in
  meerwerk als:
  3.5.1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of de specificaties (wijziging van het
  ontwerp of de specificaties is slechts mogelijk met instemming van Opdrachtnemer);
  3.5.2. de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
  3.5.3. geschatte hoeveelheden afwijken;
  3.5.4. er sprake is van andere toevoegingen aan of veranderingen van de Overeenkomst.
  Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van Opdrachtnemer te
  voldoen.
  3.6. Opdrachtnemer is gerechtigd in overleg met en al dan niet in naam van Opdrachtgever bij de
  uitvoering van de Werkzaamheden derden in te schakelen. De kosten van deze ingeschakelde
  derden komen voor rekening van Opdrachtgever.
  3.7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van (al dan niet door
  Opdrachtnemer) ten behoeve van de verrichting van de Werkzaamheden ingeschakelde
  derden.
 4. Reserveringsfee & wijzigen Trouwdatum
  4.1. Indien uit de Overeenkomst voortvloeit dat Opdrachtnemer op de Trouwdatum een dienst levert,
  zal Opdrachtnemer de betreffende datum ten behoeve van Opdrachtgever (gedeeltelijk)
  reserveren.
  4.2. Onder meer de Werkzaamheden van weddingplanners en (trouw)fotografen op de Trouwdatum,
  als ook de verhuur van trouwlocaties en de verhuur van materialen op de Trouwdatum betreffen
  diensten in de zin van het vorige artikellid.
  4.3. Opdrachtgever kan na het tot stand komen van de Overeenkomst de Trouwdatum slechts na
  overleg met en met goedkeuring van Opdrachtnemer wijzigen. Bij wijziging van de Trouwdatum
  zal Opdrachtnemer deze nieuwe Trouwdatum ten behoeve van Opdrachtgever (gedeeltelijk)
  reserveren.
  4.4. Opdrachtgever is bij reservering van de (gewijzigde) Trouwdatum door Opdrachtnemer een
  Reserveringsfee verschuldigd. Deze Reserveringsfee strekt tot vergoeding van de door
  Opdrachtnemer in verband met de reservering van de (gewijzigde) Trouwdatum verrichte
  werkzaamheden, gemaakte kosten en (bij wijziging van de Trouwdatum) gederfde inkomsten.
  4.5. De Reserveringsfee bedraagt 35% van de Prijs.
  4.6. Opdrachtgever is gehouden de Reserveringsfee te voldoen binnen 7 dagen nadat
  Opdrachtnemer heeft bevestigd dat de (gewijzigde) Trouwdatum ten behoeve van
  Opdrachtgever is gereserveerd én Opdrachtgever ter zake de factuur heeft ontvangen. Voldoet
  Opdrachtgever de Reserveringsfee niet binnen deze termijn, dan vervalt de reservering.
  Vermeldt de factuur inzake de Reserveringsfee een andere betalingstermijn, dan geldt voor het
  bepaalde in dit artikel de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn.
  4.7. De Reserveringsfee voor de eerste door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever
  gereserveerde Trouwdatum is (onvermeld) onderdeel van de aanbetaling inzake de
  Overeenkomst. Voor de eerste Reserveringsfee zal Opdrachtgever dan ook geen aparte factuur
  ontvangen. De Reserveringsfee voor de eerste gereserveerde Trouwdatum wordt geacht
  binnen de in artikel 4.6 genoemde termijn door Opdrachtgever te zijn voldaan, indien
  Opdrachtgever de factuur van de aanbetaling inzake de Overeenkomst binnen de
  betalingstermijn van de betreffende factuur voldoet.
  4.8. Bij wijziging van de Trouwdatum is Opdrachtgever gehouden de daadwerkelijke kosten en
  schade die voortvloeien uit of verband houden met de wijziging van de Trouwdatum (waaronder
  gederfde winst) aan Opdrachtnemer te voldoen, voor zover deze kosten en schade tezamen
  meer bedragen dan de Reserveringsfee.
  4.9. De Overeenkomst kan voor zover het de Reserveringsfee(s) (daaronder begrepen de
  aanbetaling tot een hoogte van 35% van de Prijs) betreft niet worden ontbonden of op grond
  van dwaling worden vernietigd. Wijziging van de Trouwdatum dan wel opzegging, ontbinding of
  vernietiging op grond van dwaling van de Overeenkomst geeft geen recht op terugbetaling van
  reeds voldane Reserveringsfee(s), noch op de aanbetaling inzake de Overeenkomst -tot een
  hoogte van 35% van de Prijs-.
 5. Prijs en betaling
  5.1. De Prijs is in euro’s en behoudens anders aangegeven exclusief omzetbelasting en andere
  heffingen of belastingen van overheidswege.
  5.2. De Prijs is exclusief eventuele reis-, parkeer-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten,
  eventuele kosten verband houdende met douaneformaliteiten, kosten verband houdende met
  meerwerk, kosten van door Opdrachtnemer bij de verrichting van de Werkzaamheden
  ingeschakelde derden en kosten voor Opdrachtnemer of derden om als Buitengewoon
  Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (trouwambtenaar) te mogen optreden in de
  trouwgemeente.
  5.3. Indien Partijen een variabele Prijs overeenkomen, zal Opdrachtnemer in de Overeenkomst zo
  nauwkeurig mogelijk aangeven van welke factoren de hoogte van de Prijs afhankelijk is.
  5.4. Bij het tot stand komen van de Overeenkomst is Opdrachtgever een aanbetaling van 35% van
  de Prijs verschuldigd aan Opdrachtnemer.
  5.5. Opdrachtnemer is gerechtigd het restant van de Prijs in delen te factureren.
  5.6. Opdrachtnemer mag de inflatie (bepaald op basis van de stijging van de door het CBS
  berekende consumentenprijsindex in Nederland) of de stijging van kostprijsbepalende factoren –
  zo deze meer bedraagt dan de inflatie- opgetreden na het sluiten van de Overeenkomst aan
  Opdrachtgever doorberekenen, doch niet eerder dan na drie maanden na het sluiten van de
  Overeenkomst. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van
  Opdrachtnemer te voldoen.
  5.7. Behoudens indien anders op de factuur aangegeven of tussen Partijen anders
  overeengekomen, dienen facturen binnen 7 dagen te zijn voldaan.
  5.8. Voldoet Opdrachtgever een factuur van Opdrachtnemer niet binnen de daarvoor geldende
  betalingstermijn, dan is Opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factuur zonder dat een
  ingebrekestelling is vereist in verzuim en wettelijke rente verschuldigd.
  5.9. Behoudens anders overeengekomen, dient Opdrachtgever facturen van door Opdrachtnemer
  bij de uitvoering van de Werkzaamheden ingeschakelde derden rechtstreeks aan deze derden
  te betalen.
  5.10. Niet in de Prijs inbegrepen kosten worden achteraf aan Opdrachtgever doorberekend. Slechts
  betreffende niet in de Prijs inbegrepen kosten die, al dan niet tezamen met andere,
  voorzienbare en samenhangende kosten, een bedrag van € 350,- te boven gaan, is
  Opdrachtnemer gehouden voorafgaand te overleggen met Opdrachtgever.
  5.11. Voor reiskilometers zal € 0,35 per kilometer aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  Reist Opdrachtnemer met het OV, dan worden de werkelijke OV-kosten in rekening gebracht.
  5.12. Voor verrichte werkzaamheden die niet behoren tot de Werkzaamheden zal Opdrachtgever
  behoudens andersluidende afspraken een uurtarief van € 95,- per uur in rekening worden
  gebracht.
  5.13. Alles wat Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer is of zal zijn
  verschuldigd, is onmiddellijk opeisbaar als:
  5.13.1. een betalingstermijn is overschreden;
  5.13.2. zich een van de in artikel 8.3 opgesomde gevallen zich voordoet, met dien verstande
  voor ‘wederpartij’ ‘Opdrachtgever’ dient te worden gelezen.
  5.14. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen met
  hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst of de niet-nakoming daarvan aan
  Opdrachtnemer is verschuldigd.
  5.15. Opdrachtnemer heeft ten behoeve van alle vorderingen op Opdrachtgever een pandrecht en
  een retentierecht op alle zaken die Opdrachtnemer van opdrachtgever uit welke hoofde ook
  onder zich heeft of zal krijgen.
 6. Informatieverstrekking
  6.1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de Werkzaamheden relevant is
  tijdig ter beschikking aan Opdrachtnemer.
  6.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter
  beschikking gestelde informatie.
  6.3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan
  het in dit artikel bepaalde.
  6.4. Indien Opdrachtgever de benodigde of door Opdrachtnemer verlangde informatie niet of niet
  tijdig ter beschikking stelt en zulks vertragingen bij de verrichting van de Werkzaamheden tot
  gevolg heeft, komen de daarmee verband houdende (extra) kosten en de daarvan het gevolg
  zijnde schade voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Opschorting
  7.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband
  houdende met de Overeenkomst op te schorten, indien en voor de duur dat Opdrachtgever zijn
  verplichtingen (zoals betalingsverplichtingen of informatieverplichtingen) jegens Opdrachtnemer
  geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Onder de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens
  Opdrachtnemer wordt tevens begrepen al hetgeen Opdrachtgever in verband met het
  tekortschieten in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen verschuldigd is of mocht worden
  aan Opdrachtnemer.
  7.2. Ook als de opschorting ertoe zal leiden dat Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden niet zal
  verrichten op de Trouwdatum, is Opdrachtnemer niettemin tot opschorting gerechtigd,
  behoudens voor zover de tekortkoming van Opdrachtgever zulks niet rechtvaardigt.
  7.3. Opschorting door Opdrachtnemer bevrijdt Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.
  7.4. Indien Opdrachtnemer de nakoming van zijn verplichtingen niet langer opschort, zullen Partijen
  in overleg treden over de verdere uitvoering van de Overeenkomst en Werkzaamheden. Als het
  Opdrachtnemer dan redelijkerwijs niet meer mogelijk is om de Werkzaamheden voorafgaand
  aan of op de overeengekomen (Trouw)datum te verrichten, kan zulks niet aan Opdrachtnemer
  worden toegerekend en raakt Opdrachtnemer niet schadeplichtig jegens Opdrachtgever.
 8. Beëindiging en annulering
  8.1. Opdrachtnemer is bij beëindiging van de Overeenkomst nimmer gehouden tot enige vergoeding
  van schade of compensatie van kosten jegens Opdrachtgever in verband met deze beëindiging,
  behoudens indien deze beëindiging het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de
  Overeenkomst door Opdrachtnemer.
  8.2. Beëindiging van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, resulteert nimmer in een
  verplichting voor Opdrachtnemer om door Opdrachtgever betaalde Reserveringsfee(s) terug te
  betalen (daaronder begrepen de aanbetaling inzake de Overeenkomst tot een hoogte van 35%
  van de Prijs).
  8.3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en
  zonder opgave van redenen beëindigen indien:
  8.3.1. de wederpartij overlijdt dan wel zijn bedrijfsvoering staakt;
  8.3.2. het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van
  faillissement wordt verklaard;
  8.3.3. de wederpartij (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de
  wettelijke schuldsanering of onder curatele wordt gesteld;
  8.3.4. de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of de wederpartij
  (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  8.3.5. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de
  roerende en/of onroerende zaken van de wederpartij.
  8.4. Opdrachtgever kan de Overeenkomst schriftelijk annuleren.
  8.5. Bij annulering van de Overeenkomst is Opdrachtgever een redelijke vergoeding voor door
  Opdrachtnemer geleden verlies en gederfde winst verschuldigd. Onder het geleden verlies
  vallen ten minste de door Opdrachtnemer tot de annulering door Opdrachtgever gewerkte uren
  en daadwerkelijk gemaakte kosten.
  8.6. De volgende annuleringsvergoedingen dienen geacht te worden redelijke vergoedingen te zijn
  voor het geleden verlies en de gederfde winst van Opdrachtnemer bij annulering:
  8.6.1. bij annulering tot en met 14 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst: 35%
  van de Prijs;
  8.6.2. bij annulering tot 6 maanden voor de Trouwdatum: 50% van de Prijs;
  8.6.3. bij annulering tot 2 maanden voor de Trouwdatum: 75% van de Prijs;
  8.6.4. bij annulering tot en met de dag voorafgaande aan de Trouwdatum: 85% van de Prijs;
  8.6.5. bij annulering op de Trouwdatum: 100% van de Prijs.
  8.7. Opdrachtgever heeft het hiervoor bedoelde annuleringsrecht niet, indien de Overeenkomst een
  overeenkomst betreft als bedoeld in artikel 6:230p BW.
  8.8. Beëindiging van de Overeenkomst bevrijdt Opdrachtgever niet van zijn verplichting om (al dan
  niet aan Opdrachtnemer in rekening gebrachte) kosten van derden betreffende de verrichting
  van de Werkzaamheden tijdig en volledig te voldoen.
 9. Overmacht
  9.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan Opdrachtnemer niet worden
  toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
  9.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan iedere redelijkerwijs van de wil van
  Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de Overeenkomst geheel of
  gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk, verhindert of substantieel bemoeilijkt, zoals, althans alsmede
  voor zover daaronder niet begrepen: oorlog; oorlogsgevaar; blikseminslag; overstroming;
  uitzonderlijke en/of extreme weersomstandigheden; brand; natuurgeweld; oproer; stakingen of
  werkonderbrekingen; transportproblemen; files; omleidingen; overlijden; ziekte (bijvoorbeeld van
  Opdrachtnemer zelf of zijn medewerkers); epidemieën, pandemieën en/of uitbraken
  (voorbeelden: COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte); landelijke en/of
  regionale quarantaine en/of andere (overheids)maatregelen in het kader van ziekten,
  epidemieën, pandemieën en/of uitbraken; storingen binnen het bedrijf van Opdrachtnemer of
  zijn leveranciers; de omstandigheid dat door Opdrachtnemer ingeschakelde derden niet of niet
  tijdig voldoen aan hun verplichtingen; terroristische acties; cybercriminaliteit; verstoring van
  digitale infrastructuur; stroomstoring; diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen
  of informatie; import- of handelsbeperkingen; een dag of dagen van nationale rouw; alsmede
  alle andere omstandigheden die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden
  gesteld.
  9.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband
  houdende met de Overeenkomst op te schorten indien en voor zolang hij door overmacht
  tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen.
  9.4. Als de overmachtssituatie is geëindigd, zullen Partijen in overleg treden over de verdere
  uitvoering van de Overeenkomst en Werkzaamheden. Als het voor Opdrachtnemer dan
  redelijkerwijs niet meer mogelijk is om de Werkzaamheden voorafgaand aan of op de
  overeengekomen (Trouw)datum te verrichten, kan zulks niet aan Opdrachtnemer worden
  toegerekend en raakt Opdrachtnemer niet schadeplichtig jegens Opdrachtgever.
  9.5. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de
  tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, dan is Opdrachtnemer
  bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel
  of gedeeltelijk te ontbinden. Ook Opdrachtgever is alsdan bevoegd de Overeenkomst te
  ontbinden, met dien verstande dat ontbinding van de Overeenkomst niet mogelijk is voor zover
  het betreft de reeds door Opdrachtnemer nagekomen verplichtingen alsmede de door
  Opdrachtgever verschuldigde Reserveringsfee(s) (daaronder begrepen de aanbetaling tot een
  hoogte van 35% van de Prijs).
  9.6. Geen van Partijen kan op grond van de hierboven bedoelde overmacht, opschorting of
  ontbinding worden gehouden tot betaling van een schadevergoeding.
 10. Aansprakelijkheid
  10.1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat door of als gevolg van de
  uitvoering van de Overeenkomst c.q. verrichting van de Werkzaamheden, behoudens in het
  geval van opzet of grove schuld. Daaronder dient ook te worden begrepen schade als gevolg
  van verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van Opdrachtgever.
  10.2. In geval van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, op welke grondslag dan ook, is
  Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor directe schade. Opdrachtnemer is nimmer gehouden
  tot vergoeding van:
  10.2.1. indirecte schade en/of gevolgschade (zoals gederfde winst, schade geleden door
  derden, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten);
  10.2.2. schade aan (de eigendommen van) derden; en/of
  10.2.3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of
  ondergeschikten van Opdrachtnemer.
  10.3. Eventueel door Opdrachtnemer te betalen schadevergoedingen zijn in hoogte beperkt tot het
  bedrag dat door de verzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald. Kan Opdrachtnemer geen
  beroep doen op een verzekering, dan is de hoogte van door Opdrachtnemer te betalen
  schadevergoeding beperkt tot maximaal de Prijs van de te verrichten Werkzaamheden (inclusief
  BTW).
  10.4. De Overeenkomst, de inhoud daarvan en de uitvoering daarvan (het verrichten van de
  Werkzaamheden) zijn gebaseerd op informatie aangeleverd door Opdrachtgever.
  Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de aan hem verstrekte
  informatie en is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door Opdrachtgever
  verstrekte onjuiste informatie.
  10.5. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor daden, handelingen en
  vertragingen verricht of veroorzaakt door ingeschakelde derden, ook niet indien Opdrachtnemer
  een aanbeveling voor deze derde heeft gedaan of deze derden zelf heeft ingeschakeld.
  10.6. Indien Opdrachtgever schade toebrengt aan eigendommen van Opdrachtnemer of door
  Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte of ter
  beschikking gestelde zaken, dan wel deze eigendommen of zaken verliest, is Opdrachtgever
  gehouden de schade die Opdrachtnemer dientengevolge leidt te vergoeden. Deze schade
  betreft bij verlies of onbruikbaar worden van de eigendommen of zaken ten minste de
  vervangingswaarde.
  10.7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan en diefstal van zaken van Opdrachtnemer, die
  zich bevinden op of nabij de plaats waar de Werkzaamheden worden verricht of op een andere
  overeengekomen plaats.
 11. Materiaalhuur
  11.1. Indien Opdrachtgever zaken huurt van Opdrachtnemer, geldt het volgende.
  11.2. Opdrachtgever is verplicht het gehuurde in overeenstemming met zijn bestemming te gebruiken
  en het als een goede huisvader te verzorgen.
  11.3. Het is Opdrachtgever verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van
  Opdrachtnemer, het gehuurde (door) te verhuren, aan derden ter beschikking te stellen,
  daaraan wijzigingen aan te brengen, daaraan reparaties te (laten) verrichten en/of te
  verplaatsen naar een andere locatie dan in de Overeenkomst bepaald.
  11.4. Opdrachtgever kan als zekerheid tot betaling van de huurprijs en/of borg van het verhuurde een
  waarborgsom verlangen. Na terugkomst van het gehuurde zal de waarborgsom aan
  Opdrachtgever worden terugbetaald, onder aftrek van de eventuele nog verschuldigde
  huurpenningen en verschuldigde vergoedingen voor schades of kosten.
  11.5. Gehuurde zaken dienen aan het einde van de huurtermijn in goede staat, werkend en schoon
  terug te worden overhandigd aan Opdrachtnemer. Bij het niet voldoen aan deze bepaling
  komen de (reinigings- en reparatie)kosten voor rekening van Opdrachtgever.
  11.6. Opdrachtgever is verplicht alle schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk
  aan Opdrachtnemer te melden.
  11.7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, ongeacht de oorzaak, toegebracht of ontstaan
  aan het gehuurde tijdens de huurtijd, daaronder ook begrepen verlies van het gehuurde, tenzij
  de schade Opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden toegerekend. De schade als gevolg
  van het verloren gaan of herstelbaar beschadigd raken van het gehuurde bedraagt ten minste
  de vervangingswaarde van het gehuurde.
  11.8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door het gehuurde toegebracht aan de
  persoon en/of bezittingen van Opdrachtgever.
 12. Intellectueel eigendom
  12.1. De Overeenkomst strekt niet tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom aan
  Opdrachtgever.
  12.2. Opdrachtnemer is de maker, ontwerper en/of uitvinder van alle in het kader van de uitvoering
  van de Overeenkomst ontwikkelde werken, modellen of vindingen. Alle intellectuele
  eigendomsrechten ter zake berusten bij de Opdrachtnemer.
  12.3. Indien Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst gehouden is aan Opdrachtgever
  materialen te verstrekken waarop intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten,
  verkrijgt Opdrachtgever ter zake enkel een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, op
  grond waarvan Opdrachtgever de materialen waarop intellectueel eigendom rust in
  ongewijzigde vorm voor eigen gebruik mag aanwenden en binnen de eigen sociale kring
  openbaar mag maken. Een ander gebruik van de materialen waarop intellectueel eigendom rust
  is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer.
  12.4. De naam van Opdrachtnemer dient bij het gebruik van materialen waarop intellectueel
  eigendom van Opdrachtnemer rust duidelijk te worden vermeld.
  12.5. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen bepaald in de vorige leden van dit artikel,
  komt Opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van 50% van de Prijs, zonder enig recht te
  verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
  12.6. Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen
  noch haar eigen licentie over te dragen.
  12.7. Opdrachtnemer is gerechtigd de materialen waarop intellectueel eigendom rust te gebruiken
  voor eigen promotie doeleinden (portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen,
  drukwerk, beurs-materiaal en demonstratiemateriaal). Opdrachtgever ontvangt voor dit gebruik
  an Opdrachtnemer geen vergoeding.
 13. Klachten
  13.1. Opdrachtgever dient, indien hij een gebrek in de door Opdrachtnemer verrichtte
  Werkzaamheden heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarover binnen
  bekwame tijd bij Opdrachtnemer te klagen.
  13.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten ter zake,
  binnen de betalingstermijn, maar uiterlijk binnen 30 dagen, schriftelijk bij Opdrachtnemer
  hebben ingediend.
  13.3. Opdrachtgever dient zijn klacht(en) voldoende te motiveren en de aan de klacht ten grondslag
  liggende omstandigheden volledig en duidelijk te omschrijven.
  13.4. Opdrachtnemer zal (slechts) tijdig ingediende klachten in behandeling nemen en ter zake met
  Opdrachtgever in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen.
  13.5. Het indienen van klachten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
  13.6. Het voorgaande laat de wettelijke regeling aangaande ingebrekestelling en verzuim onverlet.
 14. Wijzigingsclausule
  14.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de
  Overeenkomst eenzijdig en zonder toestemming van Opdrachtgever te wijzigen. De wijzigingen
  worden uiterlijk 1 maand voor de datum waarop de wijzigingen in werking treden op een
  daartoe geëigende wijze kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever.
  14.2. Is Opdrachtgever een consument en heeft de wijziging van de algemene voorwaarden tot
  gevolg dat aan Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de
  oorspronkelijke prestatie afwijkt, dan heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst te
  ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  15.1. Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  15.2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
  ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  15.3. Komen Partijen niet tot een minnelijke oplossing, dan is de Nederlandse burgerlijke rechter van
  het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft bevoegd kennis te nemen
  van het geschil tussen Partijen. Is Opdrachtgever een consument, dan zal in afwijking van het
  voorgaande de bevoegde rechter aan de hand van de toepasselijke wettelijke
  bevoegdheidsregels worden bepaald.
  15.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
  vorderingen jegens Opdrachtnemer 1 jaar.
 16. Slotbepalingen
  16.1. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit de Overeenkomst en de algemene
  voorwaarden, gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor.
  16.2. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van deze
  Overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten of redelijkerwijs behoren te weten dat
  deze informatie vertrouwelijk is.
  16.3. De Overeenkomst komt in de plaats van alle eventuele eerdere, al dan niet mondelinge,
  afspraken of overeenkomsten tussen Partijen over hetzelfde onderwerp.
  16.4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, mag geen van de Partijen
  zijn rechten of verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene
  voorwaarden of de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan een derde. Dit
  beding heeft goederenrechtelijke werking. Derden kunnen aan deze algemene voorwaarden of
  de Overeenkomst ook geen rechten ontlenen.
  16.5. Onder ‘schriftelijk’ worden ook begrepen a) berichten verzonden via elektronisch dataverkeer,
  zoals e-mail, en b) digitaal ondertekende stukken.
  16.6. De nietigheid, vernietiging of ongeldigheid van een (of meer) van de bepalingen in deze
  algemene voorwaarden of de Overeenkomst, heeft geen invloed op de geldigheid van de
  overige bepalingen in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst. In geval van
  nietigheid, vernietiging of ongeldigheid van een (of meer) van de bepalingen in deze algemene
  voorwaarden of de Overeenkomst, zijn Partijen verplicht met elkaar in overleg te treden omtrent
  het vaststellen van nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde of ongeldige
  bepalingen, waarbij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of ongeldige bepalingen
  (en de algemene voorwaarden of Overeenkomst in het geheel) zoveel mogelijk behouden dient
  te blijven. Als een bepaling nietig, vernietigbaar of ongeldig is vanwege zijn reikwijdte, moet die
  bepaling geacht worden slechts die reikwijdte te hebben die wettelijk is toegestaan.
  16.7. Indien en voor zover in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst geen regeling of
  voorziening is getroffen voor een bepaalde situatie, dienen Partijen met elkaar in overleg te
  treden omtrent een aanvulling op deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst die aansluit
  bij de reeds wel hierin/daarin vastgelegde afspraken.
  16.8. Noch het verzuim, noch de vertraging van een der Partijen bij de Overeenkomst om enig recht
  of rechtsmiddel uit te oefenen dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden, de
  Overeenkomst of de wet, behelst het doen van afstand van dat recht of rechtsmiddel door die
  partij. De gedeeltelijke uitoefening van enig recht of rechtsmiddel dat voortvloeit uit deze
  algemene voorwaarden, de Overeenkomst of de wet sluit de (latere) volledige uitoefening van
  dat recht of rechtsmiddel, of de uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel, geenszins uit.